• შენობაში შესვლა რეგულირდება ელექტრონული ბარათის საშუალებით.
 • მხოლოდ უფლებამოსილ პირებს აქვთ საცავში დაშვების უფლება.
 • GEOSTORAGE– ის საწყობები აღჭურვილია საკუთარი ელექტროსადგურებით (80kVA), რათა ხელი შეუწყონ ობიექტების უწყვეტ მუშაობას 24 საათის განმავლობაში.
 • სარეზერვო გენერატორის გარდა, ენერგიის დაკარგვის შემთხვევაში, ასევე გამოიყენება გენერატორი (20kVA).
 • ასევე გამოიყენება 10kVA ონლაინ UPS მოწყობილობა.
 • მოწყობილობების მოვლა. ყველა საზომი მოწყობილობის კალიბრაცია ხორციელდება რეგულარული ინტერვალებით და დაკალიბრების დოკუმენტები ინახება ფაილში.
 • ტემპერატურის და ტენიანობის კონტროლი ხდება პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, სახელწოდებით Comet system. საზომი ხელსაწყოები ინახავენ საწყობის ტემპერატურისა და ტენიანობის შესახებ ინფორმაციას ელექტრონულად ყოველ 2 წუთში. მონაცემები გადაეცემა მონაცემთა სერვერს (ღრუბელი/сloud).

 • გამოყენებულია სარეზერვო Cloud მეხსიერება, რომელიც ინახავს მონაცემებს გარე შენახვის სისტემაზე. ეს საშუალებას იძლევა მოხდეს მონაცემთა შენახვა ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში.

 • უსაფრთხოების/განგაშის სისტემა მიერთებულია პოლიციის ადგილობრივ განყოფილებასთან. პოლიციის რეაგირების დრო განსაზღვრულია დაახლოებით 5 წთ.
 • ასევე, ხორციელდება განგაშის ავტომატური სატელეფონო ზარები GEOSROTAGE-ის გუნდთან.
 • შენობის დაცვა ხორციელდება 24 საათის განმავლობაში ლიცენზირებული დაცვის სააგენტოების მიერ. უსაფრთხოების დამატებითი ზომები მოიცავს სამუშაო ადგილების ვიდეო მონიტორინგს და წვდომას საცავის ძირითად ელექტრონულ გასაღებებთან.
 • ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები/ ცეცხლმაქრობები(ფხვნილით), განთავსებულია ოფისში და საწყობის ტერიტორიაზე.
 • ასევე დამონტაჯებულია კვამლის დეტექტორები, საწყობსა და საოფისე ტერიტორაიზე.
 • სახანძრო სიგნალიზაციის გააქტიურების შემთხვევაში ავტომატურად ხდება სიგნალის გადაცემა თანამშრომელების ტელეფონზე შეტყობინების სახით. განგაშის სისტემა ასევე უკავშირდება ადგილობრივ სახანძრო ჯგუფს. რეაგირების დროა 5-10 წუთი.
 • მავნებლებთან ბრძოლის კონტროლი გადაცემულია სპეციალურ ორგანიზაციაზე, რომელიც ყოველთვიურად ახორციელებს მონიტორინგს. პესტიციდები, რომელიც გამოიყენება საწყობში დოკუმენტირებულია SOP-ის და დადასტურებულია თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ფარმაცევტულ ობიექტებში გამოსაყენებლად. კონტრაქტორი ვიზიტების გარდა, ასევე ახორციელებს რეგულარულ ვიზუალურ დოკუმენტურ შემოწმებას. დაწესებულებაში მავნებლების კონტროლს ახორციელებს სერტიფიცირებული მიმწოდებელი, რომელიც უზრუნველყოფს მწერების და მღრღნელების გარეშე პირობების შენარჩუნებას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა შენახვის საერთაშორისო სტანდარტების დაცვას.

 • დამოუკიდებელი ელექტროსადგური (40 წამის ჩართვა ტრიგერით)

 • ინდივიდუალური დაცვის სამსახური და აღჭურვილობა

 • ვიზუალური ალარმი (შუქი)

 • მღრღნელებისა და მწერების კონტროლის სისტემა

 • ტემპერატურისა და ტენიანობის კონტროლის და შეტყობინების სისტემა

 • დაცვის სისტემა

 • გადაუდებელი აღდგენის გეგმა ხანძარსაწინააღმდეგო და ჩაქრობის სისტემა